Ordförklaringar

Så här definierar socialstyrelsen:

Familjehem Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Kommentar: boende i familjehem kan ges som bistånd med stöd av SoL. Familjehem används också för vård som beslutats med stöd av LVU.

 Heldygnsinsats = Avser insats med placering. Vård med placering enligt SoL, omedelbart omhändertagande enligt LVU eller vård med placering  enligt LVU.

Hem för vård eller boende, HVB = Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt.

Insats = Handling som är inriktad på (visst) resultat. Kommentar: De insatser som ges enligt LVU föregås alltid av individuell behovsprövning. I SoL är insatserna strukturellt, generellt eller individuellt inriktade. De individuellt inriktade insatserna är alltid individuellt behovsprövade.

Jourhem = Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar. Kommentar: Ett jourhem ska vara lika väl utrett som ett familjehem men har ett generellt tillstånd att ta emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar i främst akuta situationer. Jourhem är i allmänhet kontrakterade av en eller flera kommuner.

Kontaktfamilj = Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående. Kommentar: Kontaktfamiljen avser bland annat att stärka barnets kontaktnät. En kontaktfamilj utses sällan till barn över 13 år.

Kontaktperson =  (enligt 3 kap. 6 § tredje stycket SoL:) person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter.

Nätverkshem = Familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående.

Mellantvång = (enligt LVU:) förebyggande insats i öppen form som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller vårdnadshavarens samtycke. Kommentar: Socialnämnden får besluta att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskild utsedd kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. När ett sådant beslut med delas ska en särskild behandlingsplan finnas.

Omedelbart omhändertagande enligt LVU = Socialnämnden kan, med stöd av 6 § LVU, omedelbart omhänderta barn och unga. Beslutet ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka. Om förvaltningsrätten fastställer beslutet skall socialnämnden, om behovet av vård kvarstår, inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård.

Personligt stöd = Avser behovsprövat stöd och behandling som ges till barnet/den unge och som kan utföras av t.ex. socialsekreterare, behandlingsassistent, ”hemmahosare” eller dylikt.

Placeringsform Olika former av placeringar

Strukturerade öppenvårdsprogram  = Avser individuellt målinriktade program som är regelbundna, begränsade i tiden och i vilka barn och unga är inskrivna och vistas under hel dag eller del av dag.

Särskilt kvalificerad kontaktperson = (enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket SoL) person som utses av socialnämnden med uppgift att ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.(enligt 22 § LVU) Kommentar: Särskilt kvalificerad kontaktperson kan enligt 22 § LVU utses oberoende av den unges eller vårdnadshavarens önskan eller samtycke.

Vård med placering enligt LVU = LVU vård är en vårdinsats med placering som görs med stöd av 2 och/eller 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Omedelbart omhändertagande räknas i statistiken inte som LVU-vård

Vård med placering enligt SoL = Avser i redovisningen vård med placering utanför det egna hemmet som beslutas enligt 4 kap. 1§socialtjänstlagen, SoL.

 Vårdperiod = Avser den sammanhängande period ett barn har haft en eller flera vårdinsatser (vård enligt SoL och/eller vård enligt LVU). Uppehållet före en ny insats får inte överstiga 13 dagar för att den ska räknas in i vårdperioden. Uppehållen mellan de olika insatserna räknas inte in i den sammanhängande vårdtiden. Omedelbara omhändertaganden räknas bara med då de ligger mellan två vårdinsatser.

 Vårdtid = Vårdtiden räknas fr.o.m. den dag då barnet/den unge anländer till den plats där vården ges t.o.m. den dag då barnet/den unge lämnar denna plats.

Öppenvårdsinsatser = Socialtjänstens öppenvård innehåller många olika insatser vilka i de flesta fall ges i form av bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL. Det kan vara allt ifrån en särskild utsedd kontaktperson eller kontaktfamilj som stöd och hjälp åt barnet eller dennes familj till individuellt anpassade målinriktade program där barnet/den unge är inskriven en bestämd tid.

Källa: Socialstyrelsen ”Barn och unga- insatser 2011”

 

 

Kommentera gärna i trevlig ton och konstruktiv anda!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s